Nieuwsbericht

Methode KiVa

 

Eén van onze kernwaarden is ‘Emotionele veiligheid als basis om tot leren te komen’. In de schoolgids treft u de concretisering van deze kernwaarde voor de dagelijkse praktijk op school. Eén van de manieren waarop wij werken aan de emotionele veiligheid binnen de school is het vak Sociaal Emotioneel Leren (SEL) dat structureel in ons onderwijsprogramma wordt opgenomen. In de nieuwsbrief van juni 2020 kon u hierover al lezen. Binnen het vak SEL wordt o.a. gewerkt aan vaardigheden zoals samenspelen en samenwerken, herkennen en omgaan met emoties van jezelf en van anderen, zorgen voor jezelf en elkaar en je grenzen aangeven.

De Nieuwe Linde is ervan overtuigd dat emotionele veiligheid ook gebaseerd is op gezíen worden. Het meest zichtbare in de opvoeding van kinderen is het gedrag. Men gaat er daarbij vanuit dat sociaal en positief gedrag moet worden bekrachtigd en vervelend gedrag moet worden ‘afgeleerd’. Maar wat zit er achter dit gedrag? Een kind gedraagt zich op een bepaalde manier met een reden, er zit een gevoel, een intentie of een (on)vermogen achter. Binnen de Nieuwe Linde vinden we het belangrijk om het kind te zíen, door naast het sturen van het gedrag ook te kijken de oorzaak van  het gedrag en oog te hebben voor gevoelens en intenties. Door in te spelen op de gevoelens en intenties van het kind, kan negatief gedrag vaak worden voorkomen. Wanneer er toch sprake is van negatief gedrag, ontstaat er door het kijken naar gevoelens en intenties de ruimte voor ander gedrag waardoor een negatieve spiraal kan worden doorbroken. Binnen de cultuur van onze school en in de SEL lessen wordt daarom aandacht besteed aan o.a. gevoelens, behoeften, kwaliteiten, inleven in elkaar en  jezelf en de ander leren kennen.

Om binnen de Nieuwe Linde een gezamenlijke taal te spreken en het sociaal emotioneel leren structureel te borgen binnen het onderwijs, kiezen wij ervoor om gebruik te maken van de methode KiVa. KiVa is van oorsprong een Fins programma. Het Finse woord KiVa betekent leuk of fijn. Daarnaast wordt het woord in Finland gebruikt als ‘leuke school, zonder pesten’. Doelstellingen van KiVa zijn om leerlingen vaardig en betrokken te maken, te zorgen voor een fijne klas voor iedere leerling, een gezamenlijke verantwoordelijkheid te creëren en  positieve groepsvorming te stimuleren. Door een fijne, betrokken sfeer en het werken aan sociale vaardigheden wordt pesten voorkomen en opgelost. Middels KiVa hanteren wij een structurele schoolbrede aanpak en attitude. Er worden verschillende verwerkingsvormen gebruikt, zoals klassikale gesprekken, gesprekken in kleine groepjes, groepsvergaderingen, een maak- of doe opdracht, toneeloefeningen, visualisatie oefeningen etc. In groep 1 tot en met 8 wordt gewerkt met een doorlopende ontwikkelingslijn. Het sociaal emotioneel leren vindt niet alleen plaats binnen de wekelijkse SEL lessen en groepsgesprekken, maar wordt door de hele dag verweven en raakt zo verankerd in de cultuur van de school. De leerkracht is hierbij een belangrijk rolmodel. Leerkrachten worden getraind en begeleid door KiVa trainers.

Een ander belangrijk aspect van KiVa is ouderbetrokkenheid. Sociaal emotioneel leren doen we samen, ouders en leerkrachten hebben daarin een gezamenlijke rol. We vinden het daarom belangrijk om bij elkaar betrokken te zijn en goed te communiceren. Regelmatig zullen ouders daarom op de hoogte worden gehouden van de KiVa thema’s middels bijvoorbeeld nieuwsbrieven.

KiVa als antipestprogramma

Pesten heeft grote gevolgen voor zowel de gepeste als voor de pester en omstanders. Pesten is traumatiserend en het leidt tot gevoelens van eenzaamheid, lage eigenwaarde en sociale problemen. Hoewel iedereen het er wel over eens is dat pesten niet kan en niet mag, gebeurt het helaas nog op vrijwel iedere school. De Nieuwe Linde vindt het daarom belangrijk om pesten preventief aan te pakken.

Om scholen te ondersteunen in het tegengaan van pesten heeft het Ministerie van OC&W in 2014 opdracht gegeven om via een onafhankelijke commissie effectieve anti-pestprogramma’s te selecteren. Uit het onderzoek van deze commissie komt naar voren dat de volgende elementen van belang zijn:

 • Naast leerlingen en leerkrachten moeten ook ander personeel op school én ouders worden betrokken
 • Interventies moeten langdurig worden ingezet
 • De normen en waarden moeten niet alleen op papier worden vastgelegd maar ook worden na- en voorgeleefd
 • Het is belangrijk dat er in ieder geval iemand is die het kan opnemen voor het gepeste kind

Uit het onderzoek van de commissie komen drie bewezen effectieve programma’s naar voren, namelijk KiVa, PRIMA en Taakspel. De Nieuwe Linde kiest voor de methode KiVa. De methode KiVa is uitgebreid wetenschappelijk onderzocht en heeft een bewezen effectiviteit wat betreft de verhoging van het welbevinden, motivatie en schoolprestaties en preventie/ reductie van pesten. KiVa werkt preventief: door een positieve en veilige sfeer op school wordt negatief gedrag, zoals pesten, voorkomen. Het doel is om de cultuur in de groep te creëren waarbij leerlingen de slachtoffers van pesten ondersteunen en pesters stimuleren om het pesten te stoppen. Niet iedereen is er verantwoordelijk voor dat er gepest wordt, maar iedereen is er wel verantwoordelijk voor dat er een einde aan komt! Het KiVa programma richt zich niet alleen op de leerlingen, maar ook op leerkrachten, de schoolleiding en ouders.

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom zet KiVa vooral in op preventie, het voorkomen van problemen. Echter, in elke groep kunnen problemen ontstaan, zoals ruzies, conflicten of pestsituaties. In die gevallen kan er binnen het KiVa programma een andere aanpak worden ingezet. Een voorbeeld hiervan is de steungroep aanpak, waarbij er voor de leerling die gepest wordt (en soms ook de leerling die pest) een steungroep wordt gecreëerd. Het stoppen van het pesten en het verhogen van het welbevinden van de leerling wordt dan de gezamenlijke verantwoordelijkheid van een groepje leerlingen. De steungroepleden maken concrete afspraken over hoe zij aan dit doel kunnen bijdragen.

Meer informatie over KiVa is te vinden op www.kivaschool.nl.

Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.

  Naam:

  E-mailadres:

  Ik heb interesse als:
  OuderProfessional

  Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en enkel gebruikt om contact met u op te nemen en u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen.