Betekenisvol leren in relatie tot de maatschappij

De kinderen krijgen in de ochtend (instructie)les, waarbij het accent ligt op taal, rekenen, (begrijpend)lezen en schrijven. In de middag ligt het accent op wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek) en expressievakken (dans/drama/beeldend/muziek). De reken-, taal-, lees- en schrijfvaardigheden worden in de middag geïntegreerd aangeboden in de ontdektuinen. Het integreren van vaardigheden wil zeggen dat vaardigheden op een meer toegepaste manier worden ingezet in een context waarbij ervaren, ontdekken, onderzoeken en presenteren centraal staan.

Leren vanuit doelen

De Nieuwe Linde vindt het belangrijk dat de leerdoelen bekend zijn bij zowel de leerkracht als de leerling. Wanneer de leerkracht goed weet welke leerdoelen bereikt moeten worden, kan flexibeler worden omgegaan met de lesstof. Kennis over de leerdoelen helpt kinderen om zelf te reflecteren op hun eigen leerproces. Binnen de Nieuwe Linde worden leerlingen daarom betrokken bij de leerdoelen door erover te praten en door de leerdoelen zichtbaar te maken in de klas.

Binnen de Nieuwe Linde maken we gebruik van methodes die aansluiten bij onze visie op het leren. Het volgen van een methode is echter geen doel op zich. Soms sluiten delen van de methode niet goed aan bij een kind of klas of zijn er andere werkvormen die beter werken. De Nieuwe Linde kiest ervoor dat methodes ondersteunend zijn in het aanbieden van de lesstof, maar niet per se leidend. Wanneer andere taken en werkvormen beter aansluiten bij de groep, het kind of de actualiteit kunnen deze ook worden ingezet om de doelen te behalen.

Zinvol en betekenisvol leren

Informatie krijgt betekenis wanneer het wordt gekoppeld aan de belevingswereld van het kind, waardoor het deel wordt van een groter kennisnetwerk en duidelijk wordt wat je eraan hebt. Als de samenhang tussen nieuwe en bestaande informatie duidelijk is, wordt informatie sneller en gemakkelijker opgeslagen. Binnen de Nieuwe Linde maken we de lesstof betekenisvol door kennis en vaardigheden niet alleen geïsoleerd aan te bieden, maar ook te integreren in een betekenisvolle context die past bij de belevingswereld van de kinderen. We bieden kinderen niet alleen kennis aan, maar laten hen ook ervaren waaróm het handig en belangrijk is om deze kennis op te doen.

Ontdektuinen

Per periode werkt de hele school vanuit een gezamenlijk thema. Dit thema is breed omschreven en omvat brede maatschappelijke onderwerpen. Het project vindt plaats in de middagen, dit noemen wij de ontdektuinen. In de ontdektuinen wordt elke middag het project vanuit een andere invalshoek benaderd, zoals wereldoriëntatie, mediawijsheid en expressievakken. Binnen de ontdektuinen kunnen leerlingen de wereld verder kunnen ontdekken en wordt gewerkt aan burgerschapsvorming. Binnen de ontdektuinen wordt gewerkt aan de vaardigheden die kinderen in de toekomst nodig hebben, zoals het probleemoplossend vermogen, het vermogen tot samenwerken en communiceren, het kritisch denkvermogen en het leren omgaan met teleurstellingen. De ontdektuinen richten zich ook op het leren leren. Ook worden de basisvakken lezen, rekenen en taal geïntegreerd aangeboden en verwerkt.

Daarnaast krijgen leerlingen de mogelijkheid zich te verbreden en te verdiepen. Ontdektuinen vinden plaats in de school of op onze buitenlocatie. Afhankelijk van het project kunnen ook excursies gepland worden binnen de ontdektuinen. De leerlingen werken vanuit opdrachten waarbij binnen de kaders ook ruimte is voor eigen inbreng. Binnen de ontdektuinen is differentiatie mogelijk door het aanbieden van verschillende werkvormen of opdrachten binnen hetzelfde project.

Het thema wordt afgerond met een reflectie waarin het proces en de resultaten worden gepresenteerd. Met de klas wordt besproken in welke vorm de reflectie plaatsvindt; bijvoorbeeld middels een tentoonstelling, filmpje, presentatie, poster of voorstelling. De reflectie kan binnen de eigen klas worden gehouden, maar ook ouders of andere klassen kunnen hierbij worden betrokken. Ieder kind kan laten zien waar hij of zij trots op is.

De ontdektuinen vinden plaats met de eigen groep en worden begeleid door de (eigen) leerkracht, al dan niet in samenwerking met deskundige vrijwilligers of ouders.

Excursies en schoolreisjes

De Nieuwe Linde kiest ervoor om uitstapjes doelgericht in te zetten. Een uitstapje kan een onderdeel zijn van het lesprogramma binnen de ontdektuinen of gericht zijn op bijvoorbeeld het sociaal emotioneel leren. Vaak hebben de uitstapjes een cultureel-maatschappelijke invulling of zijn deze gericht op het ervaren van de natuur.