Visie op onderwijs

De natuur bepaalt ons tempo. Elke boom bestaat uit wortels, een stam, vele vertakkingen en blaadjes, maar elke boom heeft zijn eigen vorm en kleur.
Wat er nodig is om deze boom te laten groeien en bloeien is een goede voedingsbodem, condities om te groeien, geduld, vertrouwen en aandacht.

Visie

Wanneer de omgeving een veilige basis vormt, komen kinderen tot ontwikkeling. Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en leert op zijn eigen manier. De Nieuwe Linde biedt een voedingsbodem. Met geduld, vertrouwen en aandacht zal dit leiden tot vanzelfsprekende groei. Vanuit deze basis worden kinderen extra gestimuleerd om verder tot ontwikkeling te komen.

Missie

De Nieuwe Linde verzorgt kwalitatief hoogstaand onderwijs in de natuurrijke omgeving van de gemeente Oisterwijk. Op onze school staat het contact centraal; zorgen voor jezelf, zorgen voor elkaar en voor je omgeving. Wij dragen er zorg voor dat elk kind gezien wordt en zich in een veilige omgeving optimaal kan ontwikkelen.

Wij bieden een rijke leeromgeving waarbij we, naast werken aan de kerndoelen van het primair onderwijs, inzetten op een brede oriëntatie van onze kinderen. In nauwe samenwerking met de omgeving werken we aan het ontwikkelen van talenten en kwaliteiten waarbij de kinderen leren om op een positieve en volwaardige manier deel uit te maken van de maatschappij.

Kernwaarden

Wat willen we bereiken?

Zorgen voor jezelf

De Nieuwe Linde wil kinderen een veilige haven bieden, van waaruit zij zich als individu mogen ontwikkelen. Wij willen kinderen geborgenheid en vertrouwen geven en het kind zíen in al zijn facetten. Een speerpunt daarbij is om kinderen professioneel te begeleiden in het proces waarin zij leren om op een positieve en volwaardige manier deel uit te maken van de maatschappij (burgerschapsvorming). We willen kinderen leren met elkaar om te gaan, zonder hierbij hun eigenheid te verliezen. Het krijgen van inzicht in jezelf en in anderen vormt hiervoor een belangrijke basis. We oefenen met introspectie en begeleiden kinderen om een positief reëel zelfbeeld te ontwikkelen, waarbij zij inzicht verkrijgen in hun eigen emoties en eigen sterkte en zwakke punten. We begeleiden kinderen in het leren omgaan met hun eigen gevoeligheden en emoties en deze ten positieve te benutten. Onze kinderen leren stapsgewijs om zelf haalbare doelen te stellen, plannen te maken en deze tot uitvoer te brengen. Ze worden geholpen in het (h)erkennen en aangeven van hun eigen grenzen. We vinden het belangrijk dat kinderen leren voor zichzelf te (mogen) zorgen en hulp te vragen. Het is van belang dat kinderen leren kritisch te zijn, een eigen mening te hebben en te geven, binnen gestructureerde kaders. Kinderen moeten leren om te gaan met teleurstellingen en om vervolgens door te zetten. Zo leren zij naar nieuwe manieren te zoeken. We dagen kinderen uit om zelf te ontdekken en creatief te denken. We werken aan eigenaarschap; het kind wordt (mede)verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling en zijn leerproces. In dit leerproces leren we kinderen te evalueren en te reflecteren op hun eigen handelen. De kinderen zullen niet alleen zelfstandig maar ook in teamverband werken waarbij het leren op een andere manier tot stand komt.

Zorgen voor elkaar

Ieder kind is anders en mag dat ook zijn; wij hebben respect voor individuele verschillen. Net zoals planten op verschillende momenten bloeien, ontwikkelt ieder kind zich in zijn eigen tempo; leerkrachten en medeleerlingen ondersteunen dit proces. We zoeken verbinding met elkaar en zijn ervan overtuigd dat kinderen tot groeien en bloeien komen vanuit de veilige relatie met anderen. We leren het kind dat hij deel is van een groter geheel en er mag zijn. We hebben oog voor de leefwereld van het kind en zien ouders als een belangrijke en gelijkwaardige partner. We werken vanuit de cirkel kind-ouder-school.

Zorgen voor de wereld

Zoals wij onderdeel uitmaken van de mini-maatschappij op onze school en thuis, zijn wij ook onderdeel van de wereld. Wij willen kinderen leren om respectvol om te gaan met mens en natuur. We zijn erop gericht om de aangeboren nieuwsgierigheid, omgevingsgerichtheid en open houding van kinderen niet af te leren, maar juist een voedingsbodem te bieden. Dit doen we door in te steken op ontdekkend leren waarbij er een sterke focus is op natuureducatie. We bieden leerlingen uitdagend onderwijs waarbij de omgeving in de school gehaald wordt en kinderen op regelmatige basis naar buiten gaan. Daarbij richten we ons op contextgericht leren waarbij het doel is betekenisvolle leerstof aan te reiken in een maatschappelijke, wetenschappelijke, wereldse context. Dit gebeurt zowel praktisch, filosofisch als theoretisch, zodat vanuit de meervoudige intelligenties verschillende leerlingen op hun eigen manier betekenisvol kunnen leren. Wij vinden het belangrijk om kinderen niet alleen vanuit de theorie te betrekken bij de grotere wereld, maar hen deze ook te laten ervaren.