Emotionele veiligheid als basis om tot leren te komen

Een belangrijke kernwaarde binnen onze school is het zorgen voor emotionele veiligheid. Wanneer je je veilig voelt, sta je open om tot ontwikkeling te komen. Emotionele veiligheid is dus een essentiële basis. Het werken aan de emotionele veiligheid binnen de school gebeurt door middel van:

Kleinschalig onderwijs

Als startende school zal het leerlingaantal op onze school in de beginfase nog laag zijn en langzaam groeien. Wij zijn wettelijk gezien verplicht om binnen 8 jaar te groeien naar de zogenaamde stichtingsnorm van 200 leerlingen. Bij onze visie past kleinschalig onderwijs. Wij zijn ervan overtuigd dat veel kinderen goed gedijen binnen een kleine, overzichtelijke school waarin leerlingen en leerkrachten elkaar kennen. Om het kleinschalig onderwijs te kunnen borgen, zullen wij daarom na het behalen van de stichtingsnorm met een wachtlijst gaan werken.

De sfeer in de school

De Nieuwe Linde wil een school zijn waar een kind zich thuis en veilig voelt. Een plek waar we aandacht hebben voor elkaar en waar we de tijd nemen voor wat ons bezighoudt. Binnen de school proberen wij een huiselijke omgeving te creëren waarin kinderen en leerkrachten zich prettig voelen. We zien onze school als een gemeenschap waarin we betrokken zijn bij elkaar en respect hebben voor ieder individu. Ouders maken deel uit van de gemeenschap. Onze leerkrachten kennen alle kinderen bij naam. De Nieuwe Linde hecht aan structuur en voorspelbaarheid. Wij werken met een vast weekschema dat voor alle kinderen bekend is en gevisualiseerd wordt.

Een vaste basisgroep

Binnen onze school wordt gekozen voor vaste homogene basisgroepen vanuit het uitgangspunt dat de eigen klas met vertrouwde leerkracht een veilige basis vormt voor de leerling. Gezien het beperkte aantal leerlingen zal er bij de start van de school gewerkt moeten worden met combinatieklassen. Zodra het mogelijk is zullen we deze organisatievorm loslaten.

Doelgericht groepsdoorbrekend werken

Binnen de Nieuwe Linde werken we met vaste basisgroepen die een veilige basis bieden voor de kinderen. Op bepaalde momenten kiezen we er ook bewust voor om groepsdoorbrekend te werken, om hiermee gericht te werken aan bepaalde vaardigheden. Kinderen uit de hogere groepen kunnen bijvoorbeeld helpen bij het lezen of kinderen uit verschillende groepen werken samen aan een creatieve opdracht. Hierbij kunnen kinderen bijvoorbeeld ook gekoppeld worden aan ontwikkelingsgelijke kinderen uit andere basisgroepen. Het groepsdoorbrekend werken vindt altijd plaats binnen duidelijke kaders.

Sociaal Emotioneel Leren (SEL) als basisvak

De Nieuwe Linde maakt binnen het lesprogramma ruimte voor de ontwikkeling van sociaal emotionele vaardigheden. Dit doen we aan de hand van het vak SEL (sociaal emotioneel leren) Door het geven van het vak SEL zetten wij in op positieve groepsvorming. Ook het verkrijgen van inzicht in jezelf en (relaties met) anderen staan hierbij centraal. Naast de SEL lessen vindt sociaal emotioneel leren ook plaats door de voorbeelden die kinderen krijgen; we vinden het belangrijk om als leerkrachten het geleerde ook voor te leven. Binnen ons team en in de communicatie met leerlingen en ouders hebben wij een open en respectvolle houding ten opzichte van elkaar, zijn we bij elkaar betrokken, durven we fouten te maken en feedback te geven en gaan we op een constructieve manier om met onze eigen en elkaars emoties. Ons onderwijs is erop gericht om de kinderen gedurende hun schoolloopbaan steeds zelfstandiger en weerbaarder te maken. Vanuit de veilige basis wordt geleidelijk de mate van nabije begeleiding afgebouwd en meer beroep gedaan op de zelfstandigheid en het eigenaarschap van de leerling. Zowel op groepsniveau als op individueel niveau worden hiervoor doelen opgesteld.

Vieringen en presentaties

Het is een mooi gebruik om met elkaar bijzondere momenten te vieren. Sinterklaas, kerst, carnaval en andere vieringen kunnen op groepsniveau of op schoolniveau worden gevierd. We zijn ons ervan bewust dat een fijne viering er voor het ene kind heel anders uit kan zien dan voor het andere kind. We dagen kinderen uit om mee te doen en mee te organiseren, maar bieden kinderen ook de mogelijkheid om zich (even) te onttrekken aan alle prikkels. Naast de vieringen zijn er in de loop van het jaar ook momenten waarop de kinderen zich op verschillende manieren leren presenteren (denk hierbij bijvoorbeeld aan zang, dans, toneel, presentaties en creaties). Kinderen worden begeleid in dit proces.