Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad wil mede vorm geven aan het beleid op de Nieuwe Linde en bijdragen aan het uitvoeren van dit beleid. Zij bestaat uit bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten.

De MR adviseert, controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. Dit doet de MR bijvoorbeeld door:

  • de (beleids-) voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van het advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.
  • actief met de achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op onze school beïnvloeden.

Centraal staat daarbij hoe we vanuit de MR kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving.

De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en kunt u als toehoorder bijwonen. De agenda, vergaderdata en notulen staan op de website.
Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar mr@denieuwelinde.nl

MR leden

Personeelsgeleding:
Chantal van Dommelen (voorzitter)
Evy van Dijk (vice-voorzitter)

Oudergeleding:
Maddy Melman (lid)
Rose Noël (secretaris)

Documenten

Hier kunt u binnenkort de documenten van de MR downloaden.