Zorgen voor jezelf, elkaar en de wereld

Leren leren

Kinderen brengen een groot deel van hun tijd door met leren. De Nieuwe Linde vindt het belangrijk om leerlingen te begeleiden in het aanleren van de vaardigheden om zelfstandig te kunnen leren: het leren leren. We leren kinderen om zichzelf doelen te stellen, hun werk te organiseren, strategieën te bedenken en bij te stellen en hun werk te evalueren.We beginnen hier al mee tijdens de kleuterperiode en breiden dit steeds verder uit, zodat de kinderen voor zichzelf werkende strategieën ontdekken die zij weer kunnen inzetten op het voortgezet onderwijs en in hun verdere leven.

Binnen de gehele school werken we vanuit een vraaggerichte cultuur; we vinden het belangrijk dat vragen gesteld mogen worden en begeleiden kinderen bij hóe zij een vraag kunnen stellen. Door vragen te stellen kom je verder! Door te werken met persoonlijke doelenkaarten waarop de individuele leerdoelen van het kind staan, willen we het kind (leren) haalbare doelen (te) stellen en te werken vanuit de zone van de naaste ontwikkeling.

Buitenschool

De Nieuwe Linde wil gemiddeld minimaal 1 uur per dag buiten zijn met de kinderen. Naast de reguliere buitenspeelmomenten, zal er ook ruimte zijn voor buitenonderwijs, zoals een rekenles of een kringgesprek buiten. Regelmatig buiten zijn is gezond en heeft een positieve invloed op het leren en de motivatie om te leren/ ontwikkelen. Prikkelgevoelige kinderen kunnen in de buitenlucht gemakkelijker prikkels reguleren. Door te werken in de buitenlucht, wordt het leren afwisselend en ongedwongen.

De Nieuwe Linde heeft een vaste buitenleslocatie op 400 meter van de school. Hier staan fruitbomen, is een moestuin en is er ruimte voor het geven van (les)activiteiten in de buitenlucht.

Cultuureducatie

Cultuureducatie is een wezenlijk onderdeel van ons curriculum. Cultuureducatie biedt leerlingen de mogelijkheid zichzelf te ontdekken en de wereld te ontdekken middels de expressievakken. De expressievakken beeldende vorming, muziek, dans en drama zijn ingebed in de ontdektuinen. Binnen de expressievakken gaan we uit van de natuurlijke nieuwsgierigheid, fantasie en creativiteit van het kind. Elk kind mag vanuit zijn eigen ideeën en authenticiteit invulling geven aan het project.

Bewust bewegen

Binnen de Nieuwe Linde vinden wij bewegen heel belangrijk, en niet alleen vanwege de fysieke gezonde ontwikkeling. Wij zijn van mening dat je in een gymles aan veel meer kunt werken dan alleen aan het bewegen, en ook dat je veel meer kunt bewegen dan alleen in de gymles. Binnen de gymlessen kan bewegend invulling worden gegeven aan belangrijke aspecten van het sociaal emotioneel leren; denk bijvoorbeeld aan verschillende facetten rondom grenzen leren stellen en respecteren, leren luisteren naar eigen en elkaars emoties, zelfvertrouwen, samenwerken, respect voor individuele verschillen en bewustwording van het eigen lichaam. Maar ook onderdelen van de kernvakken kunnen bewegend worden geoefend. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat bijvoorbeeld het automatiseren van sommen vlotter verloopt wanneer een motorische component wordt toegevoegd (bijvoorbeeld springen, bal overgooien etc.).

Ouderbetrokkenheid

Wij zien ouders als eerste deskundige als het gaat om de ontwikkeling van hun kind. Samenwerking met ouders is daarom voor ons een groot goed. We geloven in een open en intensieve samenwerking tussen ouders, kind en school. Door ouders meer te betrekken bij de school, hopen we een brug te slaan tussen school en thuis. Daarnaast geloven we dat als ouders zich meer verbonden voelen met elkaar en de school, we er samen voor kunnen zorgen dat kinderen zich veilig voelen en ze op deze manier ruimte ervaren om te leren en te ontdekken.

Ouderbetrokkenheid krijgt vorm door onder andere:

• Voldoende tijd te nemen voor oudergesprekken

• Een open en transparante communicatie

• Van ouders te vragen dat ook zij investeren in de school

Maatschappelijke stage binnen de school

Vanuit onze kernwaarde ‘zorgen voor jezelf, zorgen voor elkaar en zorgen voor de wereld’ bieden we leerlingen uit de hoogste groepen een ‘maatschappelijke stage binnen de school’. De keuze voor de maatschappelijke stage wordt gemaakt in overleg met de leerkracht. Hierbij kan worden afgestemd op de (individuele) doelen van het kind en zijn ambities en talenten.

Duurzaamheidsprofiel

Bij ons duurzame profiel past de aanwezigheid van planten in de school en een groen schoolplein. Natuureducatie vinden wij belangrijk. Zowel binnen onze schooltuin als daarbuiten leren wij kinderen om zorgvuldig om te gaan met de natuur.

Global Goals

De Nieuwe Linde onderschrijft de Global Goals. De Global Goals ofwel Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn in 2015 door de VN vastgesteld als mondiale duurzaamheidsdoelen. De 17 Global Goals omvatten doelen gericht op o.a. het klimaat, mensenrechten en gelijkheid, goede zorg en goed onderwijs. Basisschool de Nieuwe Linde heeft een duurzaamheidsprofiel. Door directe verbindingen te maken met maatschappelijke organisaties in de gemeente Oisterwijk en omgeving die werken aan de Global Goals plaatsen we de lesstof in een betekenisvolle context. Hiermee stimuleren wij het zelfbewustzijn, het omgevingsbewustzijn en het kritisch burgerschap; competenties die van essentieel belang zijn in deze tijd en maatschappij.