Onderwijsconcept

de Nieuwe Linde

Om onze visie op onderwijs te vertalen naar de dagelijkse praktijk hebben wij een onderwijsconcept ontwikkeld. Wij onderscheiden ons in:

  • Natuuronderwijs en duurzaamheid
  • Lesruimte, zowel binnen als buiten het schoolgebouw
  • Ouderbetrokkenheid en -participatie
  • Aandacht voor persoonlijke en persoonsontwikkeling
  • Veel aandacht voor burgerschap, plek in de maatschappij

Duurzaamheidsprofiel

Dit profiel uit zich in een duidelijke relatie met de natuur, maar tevens in het opbouwen van duurzame relatie met de omgeving van de leerling. Daarnaast is de Nieuwe Linde een buitenschool wat inhoudt dat we minimaal één uur per dag buiten zijn met de kinderen. Het krachtige idee hierachter is dat niet alleen het spelen buiten plaats zal vinden, maar ook lesstof zal worden aangeboden in de open lucht. Dit kan zijn in de vorm van een rekenles of kringgesprek. Door te werken in de buitenlucht wordt het leren leuker, afwisselender en meer ongedwongen. Daarnaast wordt de band met milieu versterkt door ons te bewegen in en rond de natuur en willen we onze kinderen laten opgroeien tot volwassenen die duurzaam leven als een belangrijke waarde zien.

Leren Leren

Er wordt ingezet op contextgericht leren; leerlingen leren vaardigheden te plaatsen in een groter geheel, zodat de leerstof functioneel wordt. Vaardigheden worden ook zoveel mogelijk functioneel ingezet; bijvoorbeeld leren lezen met interessante boeken naar eigen interesse, rekenen door een recept te koken of samen boodschappen te gaan doen. De geleerde vaardigheden in de taalles komen bijvoorbeeld weer terug in de rest van het programma.

Onze school zet duidelijk in op het leren leren, het aanleren van vaardigheden om zelfstandig te kunnen plannen en te organiseren. Leerlingen worden uitgedaagd onder gestructureerde begeleiding. Kinderen houden een portfolio bij waarin zij hun opbrengsten etaleren en hun doelen leren evalueren.

Differentiatie

Voor de vakken taal en rekenen wordt er zo nodig gedifferentieerd in niveau en aanbod. Voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, zal er verdieping of verrijkingsstof aangeboden worden. Leerlingen die extra uitleg of ondersteuning nodig hebben, krijgen extra instructie aangeboden, eventueel op basis van een handelingsplan.

Structuur van het onderwijs

Elke dag komen alle leerlingen binnen in de eigen groep met een vaste leerkracht. Dit is volgens ons nodig om leerlingen een vaste basis te bieden waarbinnen zij zich veilig en geborgen kunnen voelen. Binnen deze groep worden de basisvakken gegeven; rekenen, taal en SEL (Sociaal Emotioneel Leren; inclusief burgerschap en mediawijsheid), wereldoriëntatie, gym en expressie (dans/drama, muziek, beeldend). Hierbij wordt zo veel mogelijk de verbinding gemaakt met de omgeving van de leerling door thematisch te werken. Daarnaast wordt taalles zoveel mogelijk ondersteund door beeld om leerlingen zo veel mogelijk vanuit hun eigen leerwijze te laten ontwikkelen.

Brede oriëntatie

Op het gebied van brede oriëntatie werken de leerlingen geregeld in verschillende ontdektuinen. Een ontdektuin is een plek waar je mag ontdekken, uitproberen om hiervan te leren. Deze ontdektuinen zijn gesitueerd in en om de school.

Doel van deze ontdektuinen is dat kinderen leren ontdekken vanuit hun eigen nieuwsgierigheid en interesses, leren te onderzoeken en leren samen te werken. In een schoolweek hebben kinderen de vrijheid om een ontdektuin naar eigen keuze te volgen maar zullen ze daarnaast omwille van de brede oriëntatie ook een verplicht programma aangeboden krijgen. De ontdektuinen vertegenwoordigen namelijk onderdelen van de wereld.

Er zijn de volgende ontdek-tuinen:

Wereldtuin: waaronder: aardrijkskunde, debat, filosofie, geschiedenis, stage bij bedrijven, workshop Afrikaanse dans etc.

Natuurtuin: waaronder: uitstapjes naar het bos, bijhouden van de eigen moestuin, houden van dieren etc.

Maaktuin: waaronder: repair café, schilderen, fietsband plakken, film monteren etc. Gericht op het maakproces i.p.v. het eindproduct.

Sciencetuin: STEM (Science, Technology, Enineering, and Mathematics) wiskunde, proefjes doen, robotica etc.

Naast de verschillende tuinen is er ook nog een keuken waar met leerlingen gebakken en gekookt kan worden. Hier kan door leerlingen fruit gesneden worden voor het fruitmoment of gekookt worden met groenten uit de moestuin of van plaatselijke boeren.

De expertise in de tuinen worden, verzorgd door deskundige vrijwilligers en ouders in samenwerking met de leerkracht.

Begeleiding

Vanuit het team is een gezamenlijke betrokkenheid voor onze kinderen. Als schakel binnen ons team zal een onderwijsbegeleider / coach worden aangesteld. Kinderen worden vanaf de start tot aan de uitstroom gevolgd en begeleid. Er is met enige regelmaat contact tussen de onderwijsbegeleider en de leerling, waardoor er een vertrouwensband ontstaat. De onderwijsbegeleider kent het kind goed en kan snel signaleren als er extra begeleiding/hulp nodig is of aanpassingen moeten worden gedaan.

De onderwijsbegeleider is daarnaast de spin in het web als het gaat om de zorg voor de kinderen en samenwerking binnen de school; deze persoon overziet de doorgaande leerlijn en is betrokken bij gesprekken met ouders en kinderen. Daarnaast is de onderwijsbegeleider (mede)verantwoordelijk voor het aannamebeleid, intakegesprekken en gesprekken met ondersteuners van buiten de school.

Ouderparticipatie

Wij zien ouders als de eerste deskundige als het gaat om de ontwikkeling van hun kind. Samenwerking met ouders is daarom voor ons een groot goed. We geloven in openheid tussen ouders, kind en school. Ouders worden actief betrokken bij wat er op school gebeurt. Daarnaast vragen we van ouders een ouderbetrokkenheid als het gaat praktische ondersteuning. We verwachten van ouders dat zij met regelmaat hun eigen kennis en expertise overdragen op onze leerlingen.