Ons onderwijs

Praktische uitwerking

Het onderwijs van de Nieuwe Linde is ontwikkeld vanuit onze visie, missie en kernwaarden. Hieronder treft u per kernwaarde een toelichting van hoe wij dit in de praktijk voor ons zien.

Kleinschalig onderwijs

Bij onze visie past kleinschalig onderwijs, wij zijn ervan overtuigd dat veel kinderen goed gedijen binnen een kleine, overzichtelijke school waarin leerlingen en leerkrachten elkaar kennen.

Een vaste basisgroep

Binnen onze school werken we met homogene leeftijdsgroepen met één of twee vaste leerkrachten. Hier is voor gekozen vanuit het uitgangspunt dat de eigen klas met vertrouwde leerkracht een veilige basis vormt voor de leerling.

Sociaal Emotioneel Leren (SEL) als basisvak

Door het geven van het vak SEL zetten wij in op positieve groepsvorming en het stimuleren van sociale vaardigheden. Ook het verkrijgen van inzicht in jezelf en (relaties met) anderen staan hierbij centraal. Ons onderwijs is erop gericht om de kinderen gedurende hun schoolloopbaan steeds zelfstandiger en weerbaarder te maken.

Leren vanuit doelen

De Nieuwe Linde vindt het belangrijk dat de leerdoelen bekend zijn bij zowel de leerkracht als de leerling. Wanneer de leerkracht goed weet welke leerdoelen bereikt moeten worden, kan flexibeler worden omgegaan met de lesstof. Kennis over de leerdoelen helpt kinderen om zelf te reflecteren op hun eigen leerproces. De Nieuwe Linde kiest ervoor dat methodes ondersteunend zijn aan aangeboden lesstof, maar niet per se leidend. Ook andere taken en werkvormen kunnen worden ingezet om de doelen te behalen, wanneer deze beter aansluiten bij de groep, het kind of de actualiteit.

Zinvol en betekenisvol leren

Als de samenhang tussen nieuwe en bestaande informatie duidelijk is, wordt informatie sneller en gemakkelijker opgeslagen. Binnen de Nieuwe Linde vinden we het belangrijk om kennis betekenisvol te maken, door kennis en vaardigheden niet alleen geïsoleerd aan te bieden, maar ook te integreren in een betekenisvolle context die past bij de belevingswereld van de kinderen. We bieden kinderen niet alleen kennis aan, maar laten hen ook ervaren waaróm het handig en belangrijk is om deze kennis op te doen.

Ontdektuinen

Een gedeelte van de middag werken de leerlingen in ontdektuinen. Ontdektuinen zijn creatieve en projectmatige werkvormen waarin kinderen aan de slag gaan vanuit een overkoepelend thema. Hierbij komen o.a. natuuronderwijs, wereldoriëntatie, toneel/dans/drama, bewegingsonderwijs en techniek/handvaardigheid aan de orde, waarbij leerlingen de wereld verder kunnen ontdekken en kunnen werken aan burgerschapsvorming.

Excursies en schoolreisjes

De Nieuwe Linde kiest ervoor om uitstapjes doelgericht in te zetten. Een uitstapje kan een onderdeel zijn van het lesprogramma binnen de ontdektuinen of gericht zijn op bijvoorbeeld het sociaal emotioneel leren. Vaak hebben de uitstapjes een cultureel-maatschappelijke invulling of zijn deze gericht op het ervaren van de natuur.

Leren leren

De Nieuwe Linde vindt het belangrijk om leerlingen te begeleiden in het aanleren van de vaardigheden om zelfstandig te kunnen leren: het leren leren. We leren kinderen om zichzelf doelen te stellen, hun werk te organiseren, strategieën te bedenken en bij te stellen en hun werk te evalueren. We leren kinderen ook dat het tijd en inspanning kost om iets nieuws te leren en dat fouten maken erbij hoort. Wanneer je iets doet zonder er inspanning voor te leveren leer je niet, maar doe je iets dat je eigenlijk al kan.

Buitenschool

De Nieuwe Linde wil gemiddeld minimaal 1 uur per dag buiten zijn met de kinderen. Naast de reguliere buitenspeelmomenten, zal er ook ruimte zijn voor buitenonderwijs, zoals een rekenles of een kringgesprek buiten. Regelmatig buiten zijn is gezond en heeft een positieve invloed op het leren en de motivatie. Prikkelgevoelige kinderen kunnen in de buitenlucht gemakkelijker prikkels van de dag reguleren.
De Nieuwe Linde heeft een vaste buitenleslocatie op 400 meter van de school. Hier staan fruitbomen, is een moestuin en is er ruimte voor het geven van (les)activiteiten in de buitenlucht.

Cultuureducatie

Cultuureducatie biedt leerlingen de mogelijkheid zichzelf te ontdekken en de wereld te ontdekken middels de expressievakken. De expressievakken beeldende vorming, muziek, dans en drama zijn ingebed in de ontdektuinen waarbij per thema wordt gekeken welke expressievak per periode centraal staat. Binnen de expressievakken gaan we uit van de natuurlijke nieuwsgierigheid, fantasie en creativiteit van het kind. Elk kind mag vanuit zijn eigen ideeën en authenticiteit invulling geven aan een thematische opdracht.

Ouderbetrokkenheid

Wij zien ouders als eerste deskundige als het gaat om de ontwikkeling van hun kind. Samenwerking met ouders is daarom voor ons een groot goed. We geloven in een open en intensieve samenwerking tussen ouders, kind en school. Door ouders meer te betrekken bij de school, hopen we een brug te slaan tussen school en thuis. Daarnaast geloven we dat, als ouders zich meer verbonden voelen met elkaar en de school, we er samen voor kunnen zorgen dat kinderen zich veilig voelen en ze op deze manier ruimte ervaren om te leren en te ontdekken.

Duurzaamheidsprofiel

Bij ons duurzame profiel past de aanwezigheid van planten in de school en een groen schoolplein. Wij kiezen voor een duurzame (eventueel gebruikte) inrichting van onze school waarbij we streven naar een beperkte impact op het milieu. Natuureducatie vinden wij belangrijk. Zowel binnen onze schooltuin als daarbuiten leren wij kinderen om zorgvuldig om te gaan met de natuur.

Differentiatie

We willen dat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen naar eigen vermogen. Daarom proberen we tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van alle kinderen en is differentiatie een belangrijk aspect van ons onderwijs. We bieden verschillende soorten werkvormen aan waardoor tegemoet wordt gekomen aan verschillende leervoorkeuren. Door naast de jaardoelen te werken met individuele leerdoelen willen we voor alle leerlingen werken aan uitdagende en haalbare doelen. De natuur bepaalt ons tempo; wij volgen en stimuleren de ontwikkeling van het kind. Uiteraard zijn er ook grenzen aan de mogelijkheden binnen de school. Het werken met individuele leerlijnen is binnen onze school helaas niet mogelijk. Meer informatie hierover treft u in de schoolgids.

Doelenkaart

De individuele doelen van het kind worden inzichtelijk gemaakt op een eigen doelenkaart. Hierop komen de individuele doelen gericht op de totale ontwikkeling van het kind, o.a. wat betreft de basisvakken, de sociaal emotionele ontwikkeling of het leren leren. De leerkracht en leerling bepalen samen welke doelen er op de doelenkaart van het kind komen te staan.